Algemene Verkoopsvoowaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1-Klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de verkoper. De goederen reizen steeds op risico van de koper.

2-Een opgegeven leveringstermijn is niet bindend en dient enkel als richtlijn. Een vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding tenzij dit uitdrukkelijk vooraf bepaald werd.

3-Onze goederen zijn contant betaalbaar te Ardooie. Bij niet betaling zal het bedrag een interest opbrengen van 1 % per maand vanaf de factuurdatum en dit zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Wordt het bedrag op de vervaldag niet betaald, dan zal dit bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 15% met een maximum van 2.000 Euro.

4-Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

5-Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, zij kunnen in geval van niet-betaling zonder verdere verwittiging worden teruggenomen. In dit geval zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn en zullen de reeds ontvangen bedragen of voorschotten eigendom blijven van de verkoper bij wijze van schadeloosstelling.

6-De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

7-In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 25 % van de waarde van de bestelling.

8-Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

9-De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de koper.

10-Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding worden geëist.


Volg ons ook op